Category: Hoi Sang Lee

Yuen Biao, Leung Kar Yan vs. Hoi Sang Lee – Kn…

Yuen Biao, Leung Kar Yan vs. Hoi Sang Lee – Knockabout (1979)

Gordon Liu vs. Hoi Sang Lee – The 36th Chamber…

Gordon Liu vs. Hoi Sang Lee – The 36th Chamber Of Shaolin (1978)

The Young Master 1980

The Young Master 1980