Yuen Biao vs. Melvin Wong – Righting Wrongs ak…

Yuen Biao vs. Melvin Wong – Righting Wrongs aka Above The Law (1986)