Yuen Biao vs. Lau Kar Wing – Knockabout (1979)

Yuen Biao vs. Lau Kar Wing – Knockabout (1979)